امروز: 01/07/08
ترکیب سهامداران

     رديف

                 نام و نام خانوادگي

           تعداد سهام

درصدسهام

سمت

1

شرکت مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا به نمايندگي آقای حسن جلینی

499998

%99/9996

عضو هیئت مدیره

2

آقاي سيد رضا نداف

1

%0/0002


رئیس هیئت مدیره

3

آقاي داود مقدم

1

%0/0002


عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

 جمع سهام

500000

%100