امروز: 99/04/17
انتصاب عضو هيات مديره شرکت کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد
طي حکمي از سوي شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو جناب آقاي حسن جليني به عنوان عضو هيات مديره شرکت کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي شرکت، مراسم معارفه جناب آقاي جليني با حضور جناب آقاي رضا پناه معاونت محترم اقتصادي و سرمايه گذاري شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو، جناب آقاي مقدم مديرعامل محترم، قائم مقام فني و کليه مديران شرکت کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.
در اين مراسم جناب آقاي رضا پناه با اشاره به سوابق متعدد مديريتي جناب آقاي جليني و با توجه به اينکه ايشان نيز از اعضاي خانواده ايران خودرو هستند اظهار اميدواري کردند که حضور ايشان در ترکيب هيات مديره شرکت نقطه قوتي در راستاي تحقق برنامه هاي و سياستهاي  ابلاغي از سوي شرکت هلدينگ گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو باشد.  
جناب آقاي مقدم مديرعامل محترم شرکت نيز ضمن خير مقدم به جناب آقاي جليني، حضور ايشان را مايه دلگرمي شرکت در راستاي تحقق اهداف پيش بيني شده و اجراي بهينه رسالت خدمت رساني به گروه صنعتي ايران خودرو و ساير مشتريان شرکت دانستند و همچنين از زحمات سرکار خانم پرويزي عضو سابق هيات مديره شرکت تشکر و قدرداني کردند.
جناب آقاي جليني نيز طي سخناني از حضور در جمع مديران و کارکنان شرکت اظهار خشنودي کرده و بر ضرورت حداکثر تلاش در جهت دستيابي به اهداف گروه صنعتي ايران خودرو و همگرايي همه ارکان شرکت براي اجراي بهينه امور تاکيد کردند.

1399/01/23 :تاریخ