امروز: 01/07/08
معرفی مدیر عامل- معاونین و مدیران
مدیر عامل
جناب آقای علی طلایی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ایمیل: A.Talaee@nsoib.ir

معاونین مدیر عامل 
 
 جناب آقای فرهاد لاوی
معاون بازاریابی و فروش 
ایمیل: F.Lavi@nsoib.ir

   
جناب آقای علی عطار
معاون فنی
ایمیل: A.Attar@nsoib.ir
 


 


مدیران
 
 
 جناب آقای محسن اربابی فدوی
مدیر اداری و منابع انسانی 
ایمیل: ----------------