امروز: 01/05/21
روز بیمه را گرامی می داریم
تعیین سالروز برای یک رویداد، حادثه یا پدیده تنها به‌منظور یاد آوری مجدد این رخداد نیست، بلکه با هدف سپاسگزاری 
از تلاش‌های کسانی است که خالصانه زحمت کشیدند تا این رویداد ایجاد و به‌عنوان اثری جاودانه در اذهان تداعی شود.
سیزدهم آذرماه، روز بیمه بر کلیه فعالان صنعت بیمه مبارک باد.1399/09/13 :تاریخ