امروز: 00/05/13
نتایج مسابقه پویش کتابخوانی اعلام شد.

نتایج مسابقه پویش کتابخوانی اعلام شد.

مرحله اول مسابقه پویش کتابخوانی با همراهی همکاران در تاریخ 99/10/24 به صورت همزمان برگزار گردید.

نفرات برتر به ترتیب :

نفر اول : آقای صفری – واحد فناوری اطلاعات

نفرات دوم : خانم مرادی فرد – شعبه شیراز 

            آقای بازگیر – واحد فناوری اطلاعات

نفر سوم : آقای شجاعی – شعبه کرمان1399/11/05 :تاریخ