امروز: 03/04/29
بیمه مهندسی
بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ (EAR)
بيمه‌  تمام‌ خطر نصب‌ يكي‌ از انواع‌ رشته‌هاي‌ بيمه‌ مهندسي‌ و جديدترين‌  آنهاست‌ و امروزه‌ در دنيا كاربرد فراواني‌دارد. اين‌ نوع‌ بيمه‌، معمولا  پوششهاي‌ لازم‌ را در زمان‌ نصب‌ كليه‌ ماشين‌آلات‌ صنعتي‌، كارخانه‌ها و  همچنين‌ ساخت‌اسكلتهاي‌ فلزي‌ ساختمانهاي‌ بلند، ارائه‌ مي‌دهد.
در  گذشته‌ براي‌ پوشش‌ دادن‌ كليه‌ خطرات‌ يك‌ پروژه‌ مي‌بايست‌  بيمه‌نامه‌هاي‌ متعددي‌ از شركتهاي‌ بيمه‌ تهيه‌ شودتا خطرات‌ گوناگوني‌  چون‌ آتش‌سوزي‌، مسئوليت‌ مدني‌، سرقت‌، دزدي‌ با شكستن‌ حرز، سيل‌، طوفان‌  و زلزله‌ راپوشش‌ داد. اما بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوششي‌ كلي‌ ارائه‌  مي‌دهد و تمام‌ موارد پيشگفته‌ را دربرمي‌گيرد
امروزه‌پيمانكاران‌ يا  صاحبان‌ پروژه‌هاي‌ سنگين‌ با خطرات‌ متعددي روبه‌رويند و منابع‌ تأمين‌  كننده‌ اعتبار اين‌ گونه‌پروژه‌ها غالباً بانكها هستند و بانكها نيز در  صورتي‌ براي‌ چنين‌ مواردي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند كه‌ مطمئن‌ باشند  خطري‌سرمايه‌گذاري‌ را تهديد نمي‌كند، از اين‌ رو ارائه‌ بيمه‌نامه‌هايي‌  مانند بيمه‌نامه‌تمام‌خطرنصب‌ براي‌ پروژه‌هايي‌ كه‌ توسطبانكها و يا  دولتها سرمايه‌گذاري‌ مي‌شود الزامي‌ است‌.

مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر است
بيمه‌  تمام‌ خطر نصب‌، پوشش‌ گسترده‌اي‌ براي‌ هرگونه‌ خسارت‌ پيش‌بيني‌ ناپذير  ناگهاني‌ به‌ ماشين‌آلات‌، كوره‌ها واموال‌ واقع‌ در محل‌ نصب‌ كه‌ متعلق‌  به‌ بيمه‌گذار بوده‌ و يا در اختيار وي‌ قرار داشته‌ است‌ ارائه‌ مي‌دهد.  خسارات‌ وارده‌به‌ اموال‌ بيمه‌گذار كه‌ ناشي‌ از علل‌ زير باشد در تعهد  بيمه‌گر است‌
خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و عمليات‌ آتش‌نشاني
خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان
خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.
خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده‌.
خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌، عدم‌ تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءنيت‌ و قصد بيمه‌گذار و همچنين‌ سهل‌انگاري‌كاركنان‌ وي‌.
خسارات‌ ناشي‌ از فشارهاي‌ ايجاد شده‌ يا خلاء، ازهم‌ گسيختگي‌ نيروي‌ گريز از مركز.
خسارات‌ ناشي‌ از ريزش‌ آوار، ساير عوامل‌ خارجي‌ و خسارات‌ در زمان‌ حمل‌ و نقل‌ كالا
غرامت‌صدمات‌جاني‌وبيماري‌واردبه‌ اشخاص‌ ثالث‌ اعم‌ از اينكه‌ منجر به‌ فوت‌ شده‌ يا نشده‌ باشد
خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ اشخاص‌ ثالث
پرداخت‌ هزينه‌ از بين‌ بردن‌ ضايعات‌ ناشي‌ از حوادث‌ و خطرات‌ مورد بيمه

مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ (استثنائات‌)
خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير خارج‌ از تعهدات‌ بيمه‌گر است
خسارات‌ ناشي‌ از اشتباه‌ در طرح‌ پروژه‌ (مگر در موارد خاص‌)، كاربرد مصالح‌ نامناسب‌ و قطعات‌ معيوب
خسارات‌ وارد به‌ ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ ناشي‌ از شكست‌ مكانيكي‌ يا الكتريكي
خسارات‌ ناشي‌ از عمل‌ عمدي‌ و سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذار و يا كاركنان‌ وي‌
خسارات‌ ناشي‌ از جرائم‌ قراردادي‌، تأخيرات‌ حادث‌ شده‌ در انجام‌ و تكميل‌ پروژه‌ و عدم‌ اجراء يالغو قرارداد
خسارات‌  ناشي‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجي‌، عمليات‌ خصمانه‌ جنگ‌  داخلي‌،ياغيگري‌، بلوا، انقلاب‌ يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌
خسارات‌  ناشي‌ از توقيف‌، ضبط و مصادره‌ يا خرابي‌ اموال‌، يا زيان‌ وارده‌ به‌  آن‌ به‌ دستور دولت ‌محلي‌ يا قانوني‌ يا هر مقام‌ صلاحتيدار ديگر
خسارات‌ ناشي‌ از واكنشهاي‌ هسته‌اي‌، آلودگيهاي‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌اي‌ و راديواكتيويته‌
توضيح‌  آنكه‌ مدت‌ بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، همزمان‌ با تخليه‌ ماشين‌آلات‌ و  اشياء مورد بيمه‌ درمحل‌ نصب‌ شروع‌ مي‌شود و تا پايان‌ عمليات‌ نصب‌ و  راه‌اندازي‌ ادامه‌ خواهد داشت‌. بنابراين‌ در طول‌مدت‌ بيمه‌، هرگونه‌  كسري‌ و خسارات‌ وارد آمده‌ در مدت‌ زمان‌ انبارداري‌، نصب‌ و آزمايش‌،  بهره‌برداري‌يا آزمايش‌ بار تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ قرار دارد
و در ضمن‌ دوره‌ آزمايش‌ يك‌ پروژه‌ كه‌ معمولا تا مدت‌ ۴ هفته‌ است‌ نيز تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ است


بيمه‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌كاران‌(CAR) 
گسترش‌  سريع‌ تكنولوژي‌ و توسعه‌ ابزارهاي‌ ساخت‌ و كاربرد مواد اوليه‌ جديد در  زمينه‌ صنايع‌ و مهندسي‌ براي‌ساخت‌ پروژه‌هاي‌ ساختمانهاي‌ مسكوني‌،  اداري‌، بيمارستانها، مدارس‌، تئاترها، كارخانه‌ها، نيروگاهها،  فرودگاهها،پلها، سدها، آب‌بندها، تونلها، سيستمهاي‌ آبرساني‌ و زهكشي‌،  بندرگاهها و ايجاد كانالها باعث‌ شده‌ كه‌ از طرف‌مقاطعه‌كاران‌ تقاضايي‌  نسبت‌ به‌ اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ ايجاد شده‌ است‌. اين‌ نوع‌ بيمه‌،  رشته‌ جديدي‌ شمرده‌ مي‌شودو كاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ كارهاي‌ مورد  مقاطعه‌ از قبيل‌ خاكبرداري‌، انجام‌ امور تسطيح‌، اجراي‌ موقت‌  تأسيسات‌مورد نياز كارگاهي‌ و پروژه‌هاي‌ اصلي‌ است‌.

مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر مي‌باشد.
حدود  پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ همان‌ گونه‌ كه‌ از نام‌ آن‌ استنباط مي‌شود  يك‌ بيمه‌ تمام‌ خطر است‌ كه‌ كليه‌ خطرات‌متداول‌ در اين‌ زمينه‌ را پوشش‌  مي‌دهد،  مگر خطراتي‌ كه‌ صراحتاً در شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ مستثني‌  شده‌ باشد،به‌عبارت‌ ديگر بيمه‌گر مسئول‌ پرداخت‌ هرگونه‌ خسارت‌ و ضرر و  زيان‌ مالي‌ ناگهاني‌ است‌ كه‌ در طول‌ مدت‌ بيمه‌ به‌ اموال‌بيمه‌شده‌ و  يا مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ در محل‌ مورد بيمه‌ وارد شود.
خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير در تعهد بيمه‌گر است‌ :
خسارات‌ناشي‌ازآتش‌سوزي‌، صاعقه‌،انفجار، سقوط هواپيماو خسارات‌ناشي‌ازعمليات‌آتش‌نشاني‌.
خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.
خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.
خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءقصد و نيت‌ بيمه‌گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاري‌ كاركنان‌بيمه‌گذار.
خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده‌.
در  پوشش‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌كاري‌، خسارات‌ وارده‌ به‌ مصالح‌ ساختماني‌،  ماشين‌آلات‌ ساختماني‌ و تجهيزات‌كارگاهي‌ در محل‌ ساخت‌ پروژه‌ و يا در  حين‌ حمل‌ و نقل‌ و يا سوار يا پياده‌ كردن‌، تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرار  مي‌گيرد.

مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ (استثنائات‌)
بيمه‌گر خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير را جبران‌ نخواهد كرد :
خسارات‌  ناشي‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجي‌، عمليات‌ خصمانه‌، جنگ‌ داخلي‌،  ياغيگري‌، بلوا، انقلاب‌يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌.
توقيف‌، ضبط، مصادره‌، خرابي‌ اموال‌ يا زيان‌ وارد به‌ آن‌ به‌ دستور دولت‌ محلي‌ يا قانوني‌ يا هر مقام‌ صلاحتيدارديگر.
واكنشهاي‌ هسته‌اي‌، آلودگيهاي‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌اي‌ و راديواكتيويته‌.
عمل‌ يا سهل‌انگاري‌ عمدي‌ بيمه‌گذار.
تعطيل‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از كار.
خسارتهاي‌ ناشي‌ از نقشه‌ غلط.
هزينه‌هاي‌ تعويض‌ يا رفع‌ نواقص‌ كار يا مصالح‌ ساختماني‌.
فرسودگي‌ و يا پارگي‌ و فساد در اثر مواد شيميايي‌ و زنگ‌ زدگي‌ و خرابي‌ ناشي‌ از عدم‌ استعمال‌ وشرايط عادي‌ جوي‌.
شكستگي‌ و اختلال‌ در كار تأسيسات‌ و ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ كارگاه‌.
خسارتهاي‌ وارد به‌ پرونده‌ها، نقشه‌ها، دفاتر، صورت‌ حسابها، پولهاي‌ رايج‌، تمبرها، اسناد، سفته‌،اسكناس‌ و اوراق‌ بهادار.
دوره‌اعتباربيمه‌نامه‌باشروع‌فعاليت‌  و تخليه‌كالاي‌ موردبيمه‌درمحل‌اجراي‌ پروژه‌ شروع‌ و پس‌ ازتكميل‌  ساختمان‌، در زمان‌ تحويل‌ و يا بهره‌برداري‌ خاتمه‌ مي‌يابد.
قراردادهاي‌ CAR معمولا يك‌ دوره‌ ۱۲ ماهه‌ دارد، كه‌ در اين‌ مدت‌ مي‌توان‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌گر قرارگرفت‌.