امروز: 03/03/10
تبریک مدیر عامل کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید بمناسبت هفته ورزش

بسم الله الرحمن الرحیم


علی طلائی مدیر عامل شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید هفته ورزش و تربیت بدنی را به ورزش دوستان و جامعه ورزشی کشور تبریک گفت.

ورزش، آدمی را سرزنده و سرحال ساخته و او را در برابر صدمات روحی و جسمانی، بیمه می کند.

هفته تربیت بدنی به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و کاربرد آن در زندگی فردی و اجتماعی، بهمراه توسعه و ترویج آن درخانواده و هدایت جامعه به ورزش های همگانی می باشد. امید است که تربیت بدنی از اولویت های زندگی آحاد مردم قرار گیرد. چرا که می توان با فعالیت های ورزشی در راستای مبارزه با کسالت و تنبلی، افزایش توانایی های جسمی و روانی، شجاعت، سلامت فکری همچنین راهکاری برای اجتماعی شدن خصوصاً افزایش بهره وری کاری و مهم تر از آن به سمت و سوی روحیه پهلوانی گام برداشت.                                                          

                                                                                                                                                 علی طلائی

1401/07/26 :تاریخ